Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78576

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.  

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem do nieodpłatnego korzystania z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją stworzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki (system EZD PUW)
 • uczestniczy w pracach związanych z realizacją Programu EZD RP Program Upowszechniania EZD RP w administracji
 • realizuje zadania w zakresie analizy projektów legislacyjnych dokumentów rządowych, w tym dokumentów związanych z informatyzacją, będących we właściwości Departamentu
 • współdziała z pracownikami DAIP przy realizacji przydzielonych zadań
 • uczestniczy w pracach związanych z przygotowywaniem umów i porozumień zawieranych z podmiotami publicznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość zagadnień z obszaru informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w zakresie związanym z realizacją zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Kompetencje miękkie: myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ