Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78580

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


2.       Zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Analizuje wnioski o wydanie wizy krajowej, wizy Schengen, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku odwołania się cudzoziemca od decyzji. Zasięga dodatkowych informacji od właściwych organów w trybie określonym w przepisach prawa, a w przypadkach gdy jest to konieczne wnioskuje do właściwego konsula o przeprowadzenie z cudzoziemcem rozmowy.
 • Wydaje decyzje w sprawie wydania albo odmowy wydania wizy, cofnięcia albo unieważnienia wizy lub rozstrzyga sprawę z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez zmianę decyzji lub utrzymanie decyzji o odmowie wydania wizy, cofnięciu lub unieważnieniu wizy.
 • Wszczyna i prowadzi postępowania w przedmiocie cofnięcia albo unieważnienia wizy wydanej z upoważnienia ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 • Prowadzi dokumentację prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada na korespondencję skierowaną do MSZ w sprawach należących do zakresu działania stanowiska pracy.
 • Monitoruje i ocenia ruch osobowy między Polską a państwem trzecim, z którego wnioski o wydanie wizy są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i należą do zakresu działania stanowiska pracy oraz sporządza na ten temat opracowania.
 • Uczestniczy w konsultacjach i naradach na temat polityki wizowej realizowanej wobec obywateli państwa trzeciego, z którego wnioski o wydanie wizy są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i cudzoziemców przebywających w tym państwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze stosowania prawa lub w obszarze spraw międzynarodowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość jednego z języków UE lub rosyjskiego lub białoruskiego lub ukraińskiego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o cudzoziemcach i przepisy wykonawcze, Kodeks Wizowy oraz dokumenty towarzyszące, dwustronne umowy zawarte między UE a państwem, z którego wnioski o wydanie wizy będą rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz między RP a państwem, z którego wnioski o wydanie wizy będą rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 • Znajomość specyfiki państwa, z którego wnioski o wydanie wizy będą rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 • Znajomość założeń polskiej polityki migracyjnej.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność: argumentowania, współpracy.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego lub białoruskiego lub ukraińskiego (innego niż deklarowany w wymaganiach niezbędnych) na poziomie B1.
APLIKUJ TERAZ