Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76743

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowywaniu dokumentów (notatek dla Ministra, raportów i analiz, opracowań eksperckich) w procesie tworzenia polityki surowcowej
 • Przygotowuje stanowiska do wewnętrznych i zewnętrznych wystąpień w zakresie polityki surowcowej, w tym gromadzi i analizuje informacje dotyczące trendów krajowych i światowych w zakresie wdrażania i prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP), oraz uczestniczy w posiedzeniach grup roboczych związanych z PSP przy Komisji Europejskiej
 • Organizuje spotkania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, współpracuje merytorycznie i bierze udział w posiedzeniach tego Zespołu, w tym również w trybie niejawnym Zespołu
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie wdrażania i realizacji Polityki Surowcowej Państwa
 • Zbiera i analizuje dane surowcowe oraz przygotowuje projekty działań związanych z realizacją polityki surowcowej oraz monitoruje ich postęp
 • Przygotowuje analizy, zestawienia, raporty i inne opracowania związane z polityką surowcową
 • Współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie przeciwdziałania niezgodnej z prawem działalności geologicznej i górniczej
 • Współpracuje merytorycznie oraz bierze udział w spotkaniach z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z przedsiębiorcami w zakresie właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie geologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze geologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ