Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76741

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej w celu zapewnienia poprawności stosowania przepisów prawa.
 • Opracowuje projekty przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.
 • Bierze udział w sporządzaniu zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej część rocznego sprawozdania z wykonania budżetu państwa w celu przedłożenia jej Radzie Ministrów.
 • Monitoruje skutki finansowe projektów aktów prawnych mających wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych oraz dotyczących programu badań statystycznych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego.
 • Gromadzi dane statystyczne odzwierciedlające realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Sporządza okresowe materiały i opracowania dotyczące sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych oraz danych pozyskanych z regionalnych izb obrachunkowych w celu monitorowania kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomii lub finansów lub zarządzania lub rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zawansowanym umożliwiającym formułowanie wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie jednostek samorządu terytorialnego
 • Zaawansowania znajomość MS Excel
 • Znajomość prawa finansowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość MS Access na poziomie średniozaawansowanym
APLIKUJ TERAZ