Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76389

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków budżetu państwa oraz zatrudnienia i wynagrodzeń, w tym: opracowuje propozycje podziału wstępnych kwot wydatków na następny rok budżetowy oraz wyjściowych kwot wydatków na dwa kolejne lata, przyznanych przez Ministra Finansów, na poszczególne jednostki; weryfikuje zgłoszenia jednostek do projektu budżetu w zakresie wydatków bieżących oraz analizuje i prowadzi kontrolę formalno-rachunkową formularzy planistycznych; opracowuje, dla Ministerstwa Finansów, zbiorcze materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków budżetowych na rok następny i dwa kolejne lata oraz zatrudnienia i wynagrodzeń wraz z uzasadnieniami; sporządza dla Szefa Służby Cywilnej materiały do projektu budżetu w zakresie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej; opracowuje informacje w szczególności dla komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów oraz członków kierownictwa Ministerstwa w zakresie projektu wydatków budżetowych, we współpracy z właściwymi wydziałami Departamentu
 • Opracowuje plan finansowy na dany rok budżetowy w zakresie wydatków budżetu państwa, w tym: przygotowuje dla dysponentów niższego stopnia informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej oraz z ustawy budżetowej na dany rok; weryfikuje projekty planów finansowych oraz planów finansowych jednostek budżetowych - we współpracy z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu; sporządza projekty planu finansowego oraz planu finansowego na dany rok budżetowy, w zakresie wydatków budżetowych, w układzie części budżetowej; prowadzi sprawy z zakresu planu zatrudnienia i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych
 • Dokonuje w trakcie roku budżetowego zmian w planach finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie budżetu państwa, w tym: prowadzi sprawy związane z uruchamianiem środków z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa na wydatki bieżące (z wyłączeniem środków na projekty UE), w tym weryfikuje wnioski oraz przygotowuje wystąpienia do Ministra Finansów lub Prezesa Rady Ministrów, a także w zakresie dotacji i subwencji dla uczelni publicznych; opracowuje wnioski w sprawie przyznania przez Radę Ministrów środków na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań; przygotowuje projekty decyzji dysponenta części budżetowej w sprawie zmian lub blokowania wydatków budżetowych, w zakresie środków bieżących (z wyłączeniem środków na projekty UE); weryfikuje wnioski jednostek o dokonanie zmian w planie finansowym, w tym analizuje sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych oraz uzgadnia z komórkami merytorycznymi; przygotowuje - na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz dysponenta części - zawiadomienia o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych; dokonuje weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym oraz monitoruje wprowadzane - na podstawie udzielonego przez Ministra upoważnienia - przeniesienia wydatków budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych; prowadzi ewidencję zmian dokonywanych w planie wydatków budżetowych w trakcie roku oraz comiesięcznie sporządza aktualizacje tego planu
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w wyżej wymienionym zakresie, we współpracy z Ministerstwem Finansów i dysponentami niższego stopnia
 • Obsługuje proces legislacyjny poprzez opiniowanie projektów aktów normatywnych i aktów wewnętrznych, przekazywanych do uzgodnień wewnątrzresortowych
 • Weryfikuje sprawozdania jednostek budżetowych poprzez comiesięczne uzgadnianie planu wydatków budżetowych oraz kwartalne planu zatrudnienia i wynagrodzeń
 • Bierze udział w sporządzaniu rocznej analizy z przebiegu realizacji wydatków budżetowych w zakresie resortu infrastruktury
 • Obsługuje kontrolę NIK w zakresie realizowanych zadań resortu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki finansowej
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ