Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76060

Warunki pracy


 • Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Współpracuje z pracownikami Projektu, odpowiedzialnymi za tworzenie map potrzeb zdrowotnych, w celu konsultowania oraz poprawnej interpretacji rekomendacji wynikających z map
 • Uczestniczy w procesie tworzenia i opiniowania horyzontalnych i dziedzinowych dokumentów dotyczących polityki rozwoju oraz koordynacji realizacji strategii w zakresie celów i priorytetów właściwych dla systemu ochrony zdrowia, m. in. poprzez monitorowanie wdrażanych działań i ich efektów.
 • Dokonuje analiz aktualnego stanu prawnego pod kątem opracowywania oraz wdrażania map potrzeb zdrowotnych do systemu ochrony zdrowia, w celu zapewnienia bieżącej kontroli tego obszaru
 • Uczestniczy w opiniowaniu wniosków de lege lata oraz de lege ferenda względem aktualnego stanu prawnego, celem wsparcia skutecznego realizowania oraz wdrażania założeń mapowania potrzeb zdrowotnych w Polsce, biorąc pod uwagę również rozwiązania stosowane w innych krajach.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia dokumentów programowych, strategii i programów, w celu kreowania polityki rozwoju w zakresie właściwości Ministerstwa Zdrowia.
 • Uczestniczy w opiniowaniu w sprawach dokonywania przez komórki organizacyjne zakupów opinii i ekspertyz ekonomicznych oraz danych niezbędnych do przygotowywania materiałów informacyjnych, analitycznych, prognostycznych oraz koncepcyjnych na rzecz Ministra Zdrowia oraz prowadzi zestawienia w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zasad legislacji,
 • wiedza nt. systemu ochrony zdrowia w Polsce,
 • wiedza w zakresie mapowania potrzeb zdrowotnych,
 • wiedza z zakresu programowania strategicznego,
 • obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ