Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76070

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Współpraca z wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi adwokatów i radców prawnych oraz organizacjami pozarządowymi;
 • Analizowanie zbiorczych informacji o wykonaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących przepisów obowiązującego prawa z zakresu właściwości Wydziału na potrzeby innych organów administracji publicznej;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji i organ II instancji oraz sporządzenie projektów decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 • Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Nieodpłatnej pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej;
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej;
 • Opracowywanie projektów ocen wykonywanych zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
 • Przekazywanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego informacji o wynikach oceny wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych MS Office: Word, Excel,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, pozytywne podejście do klienta, rzetelność i terminowość, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ