Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75417

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:


•     węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)


•     wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


•     szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


•     windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


•     brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


•     praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


•     częste reprezentowanie urzędu za zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w tym: przekazuje propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra, opracowuje projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym projekty założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i ocen skutków regulacji, prowadzi uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniuje projekty, o których mowa w pkt 2, bierze udział w posiedzeniach komisji prawniczych, komisjach sejmowych i senackich, dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego, opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa, opiniuje, po uzgodnieniu z organami lub jednostkami nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu lub jemu podległymi, projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej, i przygotowuje w tym zakresie projekty stanowiska Ministra, przygotowuje lub bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne, w tym: opracowuje/opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, opracowuje/opiniuje projekty zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje/prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia), prowadzi procedurę odwoławczą, prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowuje projekt odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowuje materiały będące informacją publiczną)
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie, w tym: analizuje składane skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty, udziela odpowiedzi na złożone skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie, przekazuje do rozpatrzenia według właściwości
 • Realizuje zadania związane z prawem europejskim, w tym: analizuje i opiniuje prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Departamentu – we współdziałaniu z Wydziałem Spraw Międzynarodowych, dokonuje prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracy w tym zakresie z właściwymi podmiotami, przygotowuje lub bierze udziału w przygotowywaniu projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/rekomendacje/wytyczne/opinie etc., w tym: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, analizuje planowane zmiany prawne, przekazuje informacje zainteresowanym, monitoruje bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step), prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego (SOLVIT, EU-Pilot), zgłasza propozycji przepisów krajowych do oceny i notyfikacji do instytucji Unii Europejskiej
 • Dokonuje analiz prawnych, w tym przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ocen
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich, w tym gromadzi materiały, przygotowuje odpowiedzi i prowadzi konsultacje
 • Realizuje zadania związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub legislacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy – Prawo lotnicze
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego w RP
 • Znajomość zagadnień prawa Unii Europejskiej z zakresu lotnictwa cywilnego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ