Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75082

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


4.       Zagrożenie korupcją.


5.       Praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych.


6.       Zagrożenie atakiem cybernetycznym na konta instytucjonalne i osobiste pracownika.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace redakcyjne i edycyjne w ramach prowadzonych portali (właściwych dla obszaru stanowiska). Zapewnia wysoką jakość i terminowość prac nad serwisem. Tworzy treści na potrzeby serwisów społecznościowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej przez MSZ, także w sytuacjach kryzysowych.
 • Pozyskuje i tworzy odpowiednie treści (tekstów, zdjęć) do publikacji w mediach społecznościowych i w redagowanych portalach oraz zapewnienia ich rozwoju we współpracy z innymi instytucjami, komórkami organizacyjnymi ministerstwa, placówkami zagranicznymi, partnerami zewnętrznymi (m.in. autorzy zewnętrzni, agencje fotograficzne, przedstawiciele władz regionalnych, przedstawiciele redakcji).
 • Bierze udział w realizowanych, przy współpracy partnerów zewnętrznych (wykonawcy stron internetowych, graficy, programiści, agencje PR i interaktywne), projektach. Bierze bezpośredni udział w negocjowaniu umów na zakup usług związanych z komunikacją internetową zawieranych przez MSZ.
 • Uczestniczy w realizacji projektów priorytetowych, w tym w postępowaniach przetargowych dotyczących realizowanych projektów z zakresu komunikacji internetowej.
 • Dokonuje przeglądu informacji na temat polskiej polityki zagranicznej, najnowszych technologii teleinformatycznych, komunikacyjnych i multimedialnych, proponuje i wdraża nowe rozwiązania. Śledzi rozwój komunikacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji cyfrowej, a także technologii wykorzystywanych w Internecie oraz mediów społecznościowych.
 • Nadzoruje sposób prezentacji przypisanych obszarów tematycznych i jakość ich redagowania przez redaktorów lokalnych z innych komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych.
 • Przeprowadza analizy statystyk internetowych portali internetowych ministerstwa monitorujących realizację strategii komunikacyjnej portalu internetowego MSZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze komunikacji internetowej i/lub dziennikarstwa informacyjnego i/lub prowadzenia informacyjnego portalu internetowego i/lub prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o Prawie autorskim i Prawach pokrewnych, ustawy Prawo prasowe, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wiedza z zakresu prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych.
 • Znajomość narzędzi PR.
 • Znajomość zasad funkcjonowania redakcji internetowej.
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych na potrzeby mediów, w tym mediów internetowych udokumentowana publikacjami.
 • Znajomości zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Umiejętność: argumentowania, współpracy analitycznego myślenia, samodzielności i inicjatywy.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego poziomie C1 i/lub jeden z języków UE inny niż angielski i/lub języka rosyjskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność obsługi systemów CMS.
APLIKUJ TERAZ