Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74921

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wysiłek fizyczny.

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ewidencjuje i wypożycza dokumentacje aktowe.
 • Przyjmuje i weryfikuje akta przekazane w systemie EZD do archiwum. Udziela pracownikom wskazówek dotyczących ewentualnych zmian i uzupełnień metadanych przekazywanych w EZD dokumentów.
 • Przekazuje informacje i wyjaśnienia komórkom organizacyjnym w zakresie kwalifikacji i klasyfikacji dokumentacji w celu prawidłowego przebiegu procesu archiwizacji. Udziela konsultacji i wyjaśnień pracownikom Ministerstwa w zakresie obiegu i archiwizacji dokumentacji aktowej, także w systemie EZD.
 • Współpracuje z Archiwum Akt Nowych w celu brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego oraz uzgadniania procedury archiwizacyjne i metody postępowania z dokumentacją elektroniczną.
 • Uczestniczy w procesie porządkowania materiałów archiwalnych w celu sporządzania i przekazania do archiwum państwowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archiwizacji dokumentów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość przepisów archiwalnych
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-administracyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z archiwistyki
APLIKUJ TERAZ