Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74262

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • kontakty zewnętrzne (klika razy w roku) - powiatowe i  wojewódzkie urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, OHP


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.

 • W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77cm).

 • W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje obsługę finansową w zakresie funkcjonowania Funduszu Pracy (FP) oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 • Planuje, kontroluje oraz opracowuje informacje, zestawienia z przychodów i kosztów FP i FGŚP
 • Bierze udział przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych z FP i FGŚP
 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie planu finansowego FP oraz FGŚP
 • Analizuje oraz sprawdza kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz urzędów wojewódzkich i OHP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce zajmującej się problematyką
finansową
 • znajomość ustawy o finansach publicznych (w szczególności Dział I i III) oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy budżetowej
 • znajomość ustawy tworzącej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • znajomość ustawy tworzącej Fundusz Pracy
 • umiejętność obsługi MS Office
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ