Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74085

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Przygotowuje, w uzgodnieniu z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, opinie prawne do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych tworzonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, a także przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej
 • Przygotowuje lub bierze udział w przygotowaniu, w uzgodnieniu z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, opinie prawne i stanowiska Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach RM, SKRM, KRMC, KSE lub innych właściwych komitetów RM oraz KWRiST
 • Przygotowuje, w uzgodnieniu z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu, opinie prawne do projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa
 • Opracowuje zmiany legislacyjne i sprawuje nadzór nad wprowadzeniem zmian do aktów prawnych wskazanych przez Dyrektora Departamentu lub Zastępcę Dyrektora Departamentu będących w kompetencji Departamentu
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, we współpracy z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi
 • Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Prawniczych, Komisji Sejmowych i Senackich w zakresie projektów aktów normatywnych pozostających we właściwości Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze legislacji lub postępowań administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących działania ministra właściwego do spraw transportu w zakresie transportu drogowego
 • Wiedza na temat przepisów UE i umów międzynarodowych regulujących sprawy transportu drogowego
 • Ogólna znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat procesu tworzenia aktów prawa w UE
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ