Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73505

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne (w tym: opracowuje projekty decyzji i postanowień, prowadzi procedurę odwoławczą, przyjmuje interesantów i udziela informacji).
 • Monitoruje stan prawny oraz orzecznictwa w zakresie tematów związanych ze stanowiskiem pracy.
 • Przeprowadza kontrole i wizyty monitoringowe (w tym: przygotowuje kontrole i w nich uczestniczy, sporządza sprawozdania informacje pokontrolne, rozpatruje zastrzeżenia do projektów wystąpień pokontrolnych, monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych).
 • Planuje i przygotowuje badania (np. ewaluacyjne, społeczne).
 • Prowadzi analizy na potrzeby zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: co najmniej 1 rok w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji,
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej,
 • obsługa MS Office,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ