Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73100

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych w tym wyjazdy służbowe związane z przeprowadzanymi kontrolami. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych, w szczególności w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych, higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w odniesieniu do obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów, w celu określenia w przepisach prawa wymagań higienicznych i zdrowotnych w obszarach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej
 • Rozpatruje sprawy administracyjne, administracyjno-sądowe, skargi, wnioski, petycje w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, innej niezbędnej korespondencji w szczególności dotyczących odstępstw od warunków technicznych określonych w przepisach Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, działalności leczniczej
 • Realizuje zadania, dotyczące w szczególności strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, działań podejmowanych w i na rzecz środowiska, procesu inwestycyjnego w budownictwie, bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej
 • Przygotowuje projekty pism do podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu, a także udziela informacje w drodze rozmowy telefonicznej, w celu wystosowania odpowiedzi, wyjaśnienia, przekazania sprawy do jednostki właściwej czy nawiązania współpracy
 • Współuczestniczy w opracowywaniu na poziomie krajowym danych statystycznych, procedur, wytycznych, dokumentów strategicznych, informacji na stronę internetową, związanych z wykonywaniem zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kompetencji pionu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i higieny dzieci i młodzieży
 • Zbiera i zestawia dane na poziomie kraju w celu opracowania oraz aktualizowania protokołów kontroli używanych przez jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Uczestniczy w kontrolach działalności pionów zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny dzieci i młodzieży w celu oceny poprawności podejmowanych działań w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
 • Przygotowuje wkład do stanu sanitarnego kraju w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny dzieci i młodzieży
 • Organizuje narady szkoleniowe realizowane przez Wydział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność formułowania stanowisk na piśmie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Inicjatywa w działaniu
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ