Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73095

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Praca w terenie,


2.      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


3.      zagrożenie korupcją,


4.      permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu organizacji, koordynacji i kontroli oraz techniczno-ekonomicznej kontroli procesu inwestycji budowlanych i remontów obiektów właściwych stanowisku.
 • Sprawuje nadzór właścicielski nad prowadzonymi inwestycjami i remontami obiektów właściwych stanowisku, a także sprawdza i zatwierdza opracowania (samodzielnie lub wnioskuje o zlecenie weryfikacji opracowania): koncepcji architektonicznych, programów inwestycji i remontów, szacunku kosztów inwestycji i remontów, dokumentacji projektowej.
 • Inicjuje i prowadzi roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
 • Przygotowuje prognozę kosztów przewidywanych do poniesienia na roboty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego.
 • Dokonuje interwencyjnej oceny stanu technicznego obiektów i instalacji - wg właściwości branżowej.
 • Nadzoruje, kontroluje i weryfikuje wykonywanie przeglądów okresowych obiektów i instalacji w placówkach zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia magisterskie na kierunku odpowiednim dla jednej ze specjalności budowlanych: architektoniczna lub konstrukcyjno-budowlana lub instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub wyższe studia magisterskie lub równorzędne z gospodarki przestrzennej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia inwestycji lub robót budowalnych lub projektowania lub pracy w administracji publicznej w zakresie procesu inwestycyjnego.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość aktualnych rozwiązań technicznych w zakresie specjalności branżowej
 • Znajomość aktów prawnych i rozporządzeń dot. budownictwa: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także: •ustawy o finansach publicznych, •ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, •ustawy Prawo zamówień publicznych, •prawa administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi programu typu AutoCAD
 • Praktyczna znajomość programu do sporządzania harmonogramów np. MS Project
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami np. Prince II
 • Umiejętność współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia SEP (Dozór i Eksploatacja)
 • Znajomość innego języka obcego na poziomie B1
 • Praktyczna znajomość: programu SharePoint, innych programów wspomagających projektowanie typu Open Project, itp., programu do kosztorysowania np. Norma
 • Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych
APLIKUJ TERAZ