Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72997

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie uzgadniania projektów planów rozwoju operatorów systemu gazowego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, planowanych przez operatora krajowego systemu przesyłowego i inne przedsiębiorstwa gazownicze
 • monitoruje działalność inwestycyjną operatorów systemu gazowego
 • przygotowuje odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw gazowniczych i odbiorców paliw gazowych dotyczące planów rozwoju
 • realizuje obowiązki dotyczące rozwoju infrastruktury wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej
 • uczestniczy w realizacji zadań z obszaru bezpieczeństwa dostaw, w szczególności związanych z zatwierdzaniem planów ograniczeń oraz kontrolą zapasów obowiązkowych
 • przygotowuje projekty opinii i stanowisk w sprawach dotyczących rozwoju infrastruktury gazowej w związku z udziałem Prezesa URE w różnych formułach współpracy międzynarodowej
 • bierze udział w pracach grup roboczych i konsultacjach CEER, ACER i Komisji Europejskiej oraz w spotkaniach z przedstawicielami państw, z którymi planowane są gazowe połączenia międzysystemowe
 • uczestniczy w opracowaniu projektów wytycznych i zaleceń zapewniających jednolite formy planów rozwoju

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze analizy danych liczbowych, lub w administracji publicznej
 • Umiejętność analizy danych liczbowych
 • Dobra znajomość dokumentów rządowych określających strategię wobec gazownictwa, w szczególności Polityki Energetycznej Polski
 • Dobra znajomość prawa energetycznego w szczególności w zakresie dotyczącym operatorów systemu
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość przepisów prawa UE dotyczących rynku gazu ziemnego
 • Dobra znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania systemów gazowniczych
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ