Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72976

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Zagrożenie korupcją.


4.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


 


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Administruje, utrzymuje, monitoruje sieci teleinformatyczne w celu zapewnienia najwyższego poziomu dostępności i obsługi pracowników Centrali MSZ oraz placówek zagranicznych pod względem teleinformatycznym.
 • Koordynuje prace związane z zapewnieniem funkcjonowania administrowanych systemów w sytuacjach realizacji wdrożeń, aktualizacji i występowania awarii. Konfiguruje, aktualizuje, zabezpiecza systemy, sieci, aplikacje oraz infrastrukturę teleinformatyczną we współpracy z pozostałymi administratorami.
 • Realizuje zgłoszenia i incydenty teleinformatyczne oraz świadczy wsparcie techniczne.
 • Bierze udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych. Uczestniczy w analizowaniu, testowaniu oraz pracach wdrożeniowych dostępnych na rynku technologii informatycznych. Przygotowuje dokumentację projektową i wdrożeniową.
 • Opracowuje instrukcje i procedury związane z eksploatacją systemów teleinformatycznych, w tym przygotowuje standardy i wzorce konfiguracji.
 • Współpracuje z dostawcami usług teleinformatycznych w celu zabezpieczenia bezawaryjnej pracy systemów teleinformatycznych.
 • Uczestniczy w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiuje wymagania, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze administrowania systemami teleinformatycznymi lub sieciami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux lub systemami sieciowymi.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Wiedza merytoryczna w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na klienta.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania systemami baz danych MS SQL lub MariaDB lub PostgreSQL lub Oracle lub DB2.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation oraz analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.
APLIKUJ TERAZ