Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139625

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących: stwierdzenia naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz usunięcia w określonym terminie powstałych w związku z tym nieprawidłowości; wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych; wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych; nałożenia kar pieniężnych w przypadkach określonych w Ustawie o transporcie kolejowym i Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych; wprowadzenia tymczasowych środków bezpieczeństwa; ograniczania i cofania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa; cofania certyfikatów bezpieczeństwa; zawieszania lub cofania certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie; przedłużania terminu postępowań komisji kolejowych oraz w prowadzeniu spraw z zakresu pisemnych ostrzeżeń;
 • Weryfikuje pod kątem formalnoprawnym dowody i wnioski w postępowaniach przygotowawczych przed wszczęciem postępowania administracyjnego lub wydania pisemnego ostrzeżenia;
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów dokumentacji w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez sąd;
 • Bierze udział w opiniowaniu zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych w celu wypracowania wspólnego merytorycznego stanowiska Prezesa UTK, w tym związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz realizacji procesów odpowiedzialnych za identyfikację wad i nieprawidłowości w okresie eksploatacji infrastruktury i pojazdów kolejowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy UE;
 • Bierze udział w nadzorze wykonania przez podmioty działające na rynku transportu kolejowego decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa UTK;
 • Współpracuje z Wydziałem Planowania i Koordynacji oraz z Wydziałem Zdarzeń Kolejowych w celu realizacji zadań z zakresu nadzoru rynku kolejowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie transportu kolejowego lub w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych lub w zakresie stosowania prawa.
 • Znajomość Ustawy o transporcie kolejowym w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji kolei.
 • Znajomość Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej w zakresie praw i obowiązków członków korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu Ms Office w zakresie obsługi Ms Word oraz Ms Excel.
 • Umiejętność obsługi serwisów informacji prawnej, np. Legalis.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność myślenia analitycznego.
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców, w zakresie dotyczącym kontroli działalności przedsiębiorcy.