Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138618

Warunki pracy


 • Departament Prawny mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.
 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • opiniuje projekty informacji, sprawozdań, raportów, konwencji, porozumień i umów międzynarodowych oraz ich wniosków, które mają być przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Ministrów w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami techniki prawodawczej,
 • opiniuje projekty aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych, przygotowywanych przez innych ministrów i kierowanych do uzgodnień międzyministerialnych w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami techniki prawodawczej,
 • uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych w RCL w celu monitorowania procesu legislacyjnego,
 • opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym i redakcyjnym, przygotowywanych w merytorycznych komórkach organizacyjnych ministerstwa z zakresu ochrony zdrowia oraz w zakresie wdrażania reform w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
 • sporządza opinie prawne z zakresu działu - zdrowie w celu wyjaśnienia zagadnień prawnych na pisemny wniosek komórek organizacyjnych MZ i podmiotów zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Wiedza systemowa z zakresu działu - zdrowie
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
 • Znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym