Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135523

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

Zakres zadań

 • Przyjmuje i sprawdza formalną poprawność, kompletność i jednoznaczność oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Ministerstwa, nadzoruje terminowe ich składanie oraz analizuje dane zawarte w oświadczeniach i przygotowuje raporty z ich analizy.
 • Koordynuje, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, organizację w Ministerstwie praktyk (w tym praktyk studenckich i absolwenckich), wolontariatów oraz staży zawodowych, w tym dla osób bezrobotnych.
 • Koordynuje działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Ministerstwie, poprzez opracowanie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i koordynację wdrażania usprawnień w tym obszarze.
 • Obsługuje organizacyjnie Komisję Dyscyplinarną Ministerstwa.
 • Udostępnia oświadczenia o stanie majątkowym uprawnionym organom oraz na stronach internetowych Ministerstwa oraz przygotowuje informacje i udziela wyjaśnień pracownikom w zakresie formalnego stosowania przepisów dotyczących składania oświadczeń o stanie majątkowym w Ministerstwie.
 • Prowadzi wykazy w zakresie składanych oświadczeń o stanie majątkowym w Ministerstwie, a także współpracuje z Kancelarią Tajną w zakresie przechowywania złożonych przez pracowników oświadczeń.
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone w związku z realizacją zadań na stanowisku pracy.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego (w zakresie kompetencji wydziału) oraz zastępuje pracownika zajmującego stanowisko ds. obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w pracy biurowej


 • Wiedza z zakresu: ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, przepisów dotyczących organizacji praktyk, staży i wolontariatów, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kompetencje: myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka UE na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ