Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126527

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • zagrożeniem korupcją

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w trybie odwoławczym i w trybach nadzwyczajnych w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi oraz sprzeciwy od decyzji wydanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i projekty dalszych pism procesowych wnoszonych w ramach kontroli sądowej rozstrzygnięć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz reprezentuje organ w toczących się przed sądami administracyjnymi postępowaniach;
 • udziela wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom (w tym posłom i senatorom);
 • ocenia prawidłowość postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych przez organy inne niż RDOŚ, a w uzasadnionych przypadkach przygotowuje odpowiednie wystąpienie;
 • bierze udział w kontroli w zakresie poprawności przeprowadzanych przez RDOŚ postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowuje projekt wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych;
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, RDOŚ, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz innymi resortami;
 • uczestniczy w spotkaniach z inwestorami i przedstawicielami urzędów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z obszaru nauk: przyrodniczych /rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych/ społecznych w dziedzinie nauk prawnych/ ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska / technicznych w dyscyplinie inżynieria
środowiska / prawnych

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ocen oddziaływania na środowisko
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Dobra znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Przeszkolenie: z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ocen oddziaływania na środowisko, prawa ochrony środowiska, przepisów wykonawczych do ww. aktów normatywnych
 • umiejętność obsługi programów z zakresu GIS
 • umiejętność obsługi programów do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza i hałasu
APLIKUJ TERAZ