Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126881

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku wiąże się z wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne.

Zakres zadań

 • Koordynuje oraz monitoruje sporządzanie i aktualizację opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków
 • Realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym pracowników MC, organizuje i koordynuje szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego pracowników MC
 • Koordynuje oraz monitoruje realizację Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MC
 • Współpracuje w przygotowaniu planu finansowego MC na dany rok budżetowy, w zakresie środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe i kształcenie pracowników MC, dokonuje bieżącej analizy budżetu szkoleniowego, monitoruje zaangażowanie i wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji, w podziale na paragrafy, dba o terminowe realizowanie płatności
 • Przeprowadza przy użyciu testów psychologicznych badanie kompetencji kandydatów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz na stanowiska, na których kieruje się pracą innych osób (naczelnicy wydziałów). Interpretuje wyniki uzyskane podczas badania, sporządza dokumentację z badania oraz udziela informacji zwrotnej osobom badanym
 • Bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych w MC w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania obywateli oraz interpelacje poselskie, materiały na potrzeby prowadzonych kontroli, a także okresowe sprawozdania z działalności Wydziału
 • Zastępuje, w razie konieczności, pozostałych pracowników Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w zakresie obsługi spraw pracowniczych
 • Znajomość:
 • Zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi oraz wybranych elementów prawa pracy
 • Zagadnień z zakresu sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy
 • Uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 • Zasad dostępu do informacji publicznej
 • Kompetencje miękkie: rzetelność, komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, orientacja na klienta/interesanta
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie:
 • Ochrony danych osobowych
 • Sporządzania opisów stanowisk pracy
 • Doskonalenia zawodowego
 • Uprawnienia do stosowania testów psychologicznych
APLIKUJ TERAZ