Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125948

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu, w terenie (w szczególności kontrole, rozprawy administracyjne), wyjazdy służbowe, praca na parterze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały edukacyjne i prowadzi instruktaż ogólny dla nowozatrudnionych pracowników, stażystów, wolontariuszy i praktykantów
 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach występujących w środowisku pracy
 • Sporządza i opiniuje instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także sporządza odpowiednią dokumentację
 • Dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informuje o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz bierze udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Przygotowanie dydaktyczne (moduł dydaktyczny w ramach ukończonych studiów lub odrębne szkolenie dydaktyczne)
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej lub tytuł inżyniera pożarnictwa)
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu Pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ