Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126470

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-    zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-   budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Obsługuje formalnie w zakresie orzecznictwa administracyjnego, m.in. odsyła akta spraw po rozpatrzeniu spraw przez WSA i NSA do WIOŚ, przekazuje pracownikom GIOŚ kopie wyroków WSA i NSA, opinie i wykładnie prawnych oraz występuje do WSA z wnioskami o sporządzanie uzasadnienia wyroku, odpisu wyroku czy też kserokopii wyroku a także przekazuje dokumentację do zakładowego archiwum.
 • Rejestruje sprawy wpływające do GIOŚ jako do organu II instancji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie ochrony środowiska, orzeczeń wydawanych przez GIOŚ i odpowiedzi na skargi do WSA oraz przygotowuje zestawienia z zakresu orzecznictwa GIOŚ.
 • Dokonuje oceny formalnoprawnej dokumentacji postępowań administracyjnych (drugoinstancyjnych) prowadzonych przez GIOŚ.
 • Przygotowuje projekty postanowień GIOŚ w sprawach dotyczących uchybień w procedurze administracyjnej.
 • Udziela odpowiedzi na wnioski z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Redaguje pisma w zakresie właściwości Departamentu Prawnego GIOŚ.
 • Wykonuje inne polecenia przełożonego, w tym zastępowanie nieobecnego pracownika sekretariatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość obsługi komputera: środowisko Windows ( Microsoft Word, Excel, Power Point) oraz poruszania się w Internecie
 • Terminowość, rzetelność i dokładność
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Sumienność, terminowość i umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ