Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139821

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczących stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia, w tym: przygotowuje odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej/ inne wnioski i zapytania; przygotowuje odpowiedzi, prowadzi konsultacje i gromadzi materiały w ramach obsługi interpelacji i zapytań poselskich dotyczących indywidualnych osób, w części związanej ze świadczeniami z tytułu bezrobocia.
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie dotyczące stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: udziela odpowiedzi na złożone skargi/ zażalenia/ wnioski / inne sygnały obywatelskie; analizuje składane skargi/ zażalenia/ wnioski/ inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty; monitoruje terminowość i prawidłowość udzielania odpowiedzi; wydaje opinie w sprawie.
 • Dokonuje analiz prawnych dotyczących problematyki promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w tym: udziela porad prawnych.
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie rozpatrzonych skarg i listów obywateli, w tym: sporządza sprawozdania; przeprowadza sprawozdawczość z celów i mierników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe