Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139849

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • opiniuje dokumentację techniczną obiektów jądrowych pod kątem spełnienia przez projekt wymagań krajowych w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jądrowego
 • weryfikuje i ocenia systemy kwalifikacji i zarządzania starzeniem urządzeń uwzględnionych w projekcie obiektu jądrowego w trakcie procesu wydawania zezwoleń
 • weryfikuje bezpieczeństwo obiektu jądrowego poprzez prowadzenie analiz wytrzymałościowych dla systemów, elementów wyposażenia i konstrukcji
 • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi ocenę bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w szczególności w zakresie materiałoznawstwa
 • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów normatywno-prawnych w zakresie obejmującym zadania Departamentu
 • przygotowuje zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, wytyczne oceny lub innych dokumentów dotyczących materiałoznawstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii materiałowej, konstrukcji budowlanych, wytrzymałości materiałów lub konstrukcji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie inżynierii materiałowej, konstrukcji budowlanych, wytrzymałości materiałów lub konstrukcji.
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z wytrzymałością konstrukcji i materiałów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym