Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139761

Warunki pracy

Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada windę.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie eksploatacyjno-zaopatrzeniowym i gospodarowania mieniem w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika.
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika.
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze logistyki lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe