Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139779

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


- praca pod presją czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli oraz rejestruje sprawy w bazie elektronicznej w zakresie związanym z ochroną środowiska i przyrody
 • Bierze udział w przygotowaniu okresowych sprawozdań o załatwianiu skarg i wniosków przez GIOŚ oraz przez WIOŚ
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interwencje i interpelacje parlamentarzystów w zakresie związanym z ochroną środowiska i przyrody
 • Zakłada, prowadzi i archiwizuje teczki, w których przechowuje się załatwiane skargi lub wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty
 • Prowadzi w bazie elektronicznej ewidencję skarg i wniosków wpływających do GIOŚ
 • Agreguje dane w formie tabelarycznej oraz graficznej i/lub opisowej w oparciu o informacje źródłowe
 • Obsługuje m.in. telefonicznie interwenjujących oraz skarżących, w tym informowanie o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz udzielanie informacji obywatelom o procedurze wnoszenia skarg oraz wniosków o interwencję oraz wskazuje właściwości organów administracji publicznej wynikającej z przepisów prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub z zakresu ochrony środowiska, geografii, biologii, administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska lub obsługą prawną/administracyjną
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska i przepisów regulujących przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Znajomość ustawowych zadań IOŚ
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość zadań administracji publicznej
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe