Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139791

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Sprawdza i dba o prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi w przydzielonych placówkach zagranicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dot. rachunkowości i sprawozdawczości.
 • Dokonuje weryfikacji rachunkowej otrzymanych kwartalnych sprawozdań i bilansów placówek oraz sporządza sprawozdania zbiorcze w PLN.
 • Sporządza plany finansowe wydatków budżetowych placówek i ich korekty na podstawie planów przygotowanych, zgodnie z układem wykonawczym budżetu przez poszczególne komórki organizacyjne MSZ.
 • Analizuje i kontroluje wnioski związane ze zmianą planu finansowego przygotowane przez poszczególne komórki organizacyjne MSZ w odniesieniu do zatwierdzonego planu finansowego na dany rok budżetowy.
 • Analizuje i opracowuje plany finansowe wydatków budżetowych placówek zagranicznych na podstawie przedstawionych przez nie projektów w zakresie wydatków nadzorowanych przez wydział.
 • Przygotowuje plany finansowe, korekty w zakresie przychodów i rozchodów „dochodów placówki” poszczególnych placówek i plany zbiorcze w PLN. Sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy nad wykonaniem tych planów w celu przekazania ich placówkom. Zapewnienia optymalne wykorzystanie „dochodów placówki”.
 • Prowadzi korespondencję, w zakresie swoich właściwości, z placówkami, poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa i innymi instytucjami.
 • Udziela pomocy w bieżącym rozliczeniu należności i zobowiązań placówek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej lub finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego na poziomie B1.
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych i aktów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i aktów wykonawczych, o rachunkowości i aktów wykonawczych, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych.
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub innego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących działalności finansowo-administracyjnej placówek zagranicznych.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, np. Egeria.