Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139793

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku z windą
 • Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

 • Przyjmuje i ewidencjonuje korespondencję wpływającą do Biura za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przekazywanej osobiście.
 • Dokonuje wstępnej oceny i klasyfikacji zaewidencjonowanej korespondencji.
 • Przyjmuje z komórek organizacyjnych korespondencję wychodzącą i prowadzi zestawienia tej korespondencji.
 • Obsługuje składy chronologiczne oraz zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie.
 • Zapewnienia obsługę kancelaryjną Departamentu.
 • Przekazuje zaewidencjonowaną korespondencję oraz inne dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych.
 • Przygotowuje materiały, informacje i analizy na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną urzędu
 • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Otwarty stosunek do klienta
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD PUW)