Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139735

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytych olejów i opon
 • Współuczestniczy w przygotowaniu propozycji transpozycji aktów UE do prawodawstwa krajowego w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi
 • Monitoruje i analizuje sytuację na rynku produktów, z których powstają odpady poużytkowe, w tym pojazdów, olei i opon oraz zagospodarowania odpadów z nich powstałych, jak również w razie potrzeby proponuje zmiany legislacyjne w tym zakresie
 • Przygotowuje projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej oraz analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami
 • Zleca prace badawcze i ekspertyzy dotyczące zagospodarowania odpadów poużytkowych
 • Współpracuje z organami rządowymi i pozarządowymi m.in. w zakresie wypracowywania rozwiązań systemowych dotyczących gospodarowania odpadami poużytkowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska lub prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze gospodarki odpadami lub instytucjach zajmujących się ochroną środowiska albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o odpadach, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • znajomość ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie zagadnień związanych z rejestracją pojazdów, badaniami technicznymi oraz funkcjonowaniem systemu ewidencji pojazdów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe