Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139087

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury), permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Koordynuje realizację zadań Ministra wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w tym zapewnia doradcze wsparcie merytoryczne Ministrowi w kluczowych sprawach związanych z polityką europejską oraz prowadzi przygotowania programowe, merytoryczne i organizacyjne w zakresie obsługi wizyt i spotkań oraz rozmów telefonicznych i wideokonferencji Ministra)
 • Koordynuje terminowe i merytoryczne przygotowania przez właściwe komórki organizacyjne Kancelarii materiałów i tez dla Ministra oraz dba o zgodność ich wykonania z zasadami ustalonymi w odrębnym trybie
 • Analizuje działalność instytucji europejskich i koordynuje współpracę z tymi instytucjami w zakresie działalności Ministra
 • Organizuje i obsługuje narady i spotkania Ministra ds. UE, zapewnia małą recepcję
 • Aranżuje krajowe i międzynarodowe rozmowy telefoniczne i wideokonferencje Ministra ds. UE
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Ministra ds. UE, Dyrektora lub innych upoważnionych przez nich pracowników
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjną podróży służbowych Ministra oraz monitoruje koordynację przygotowań organizacyjnych podróży osób towarzyszących Ministrowi w jego wyjazdach
 • Realizuje zadania z zakresu zarządzania informacją w Wydziale oraz przygotowuje i aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej oraz intranetowej Kancelarii w zakresie właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: funkcjonowania Unii Europejskiej; założeń i celów polskiej polityki europejskiej; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie znajomości zasad protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość języka roboczego Unii Europejskiej (innego niż angielski) na poziomie A2