Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139586

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów planów ogólnych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów zintegrowanych planów inwestycyjnych.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań wydziału.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w celu wspomagania zadań Wydziału Uzgodnień Decyzji Inwestycyjnych.
 • Realizuje inne zadania zlecone przez przełożonego w celu zapewnienia właściwej pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki lub geodezji i kartografii lub budownictwa lub transportu kolejowego lub wyższe administracyjne lub wyższe prawnicze.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie gospodarki przestrzennej lub geodezji i kartografii lub w zakresie transportu kolejowego.
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze planowania przestrzennego i prawa budowlanego, w szczególności Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej w zakresie: art. 3, 4, 76-80.
 • Znajomość procedury administracyjnej oraz umiejętności jej stosowania, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie: dział I i II, rozdziały: 1, 4, 7, 8a, 9, 10, 11.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu transportu kolejowego, w szczególności Ustawy o transporcie kolejowym w zakresie rozdziału 9.
 • Umiejętność obsługi programu QGIS.