Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139685

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji
 • winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak brak podjazdu na zewnątrz budynku, do pokonania 5 stopni
 • ciąg komunikacyjny (korytarz) o szerokości ok 1,5 metra
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Bierze udział w tworzeniu oraz weryfikacji dokumentów i wytycznych określających poprawność i jakość danych, które muszą być zapewnione w ramach prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym.
 • Bierze udział w weryfikacji jakości danych wytworzonych przez wykonawców zewnętrznych w ramach prac w Projekcie oraz w weryfikacji ich zgodności z przekazanymi wytycznymi w tym zakresie.
 • Bierze udział w pracach komisji odbiorowej w zakresie realizowanych prac.
 • Sprawuje nadzór oraz koordynuje weryfikację jakości danych wytworzonych w Projekcie.
 • Tworzy raporty i dokumenty sprawozdawcze w zakresie realizowanych w Projekcie prac.
 • Tworzy niezbędną dokumentację projektową w zakresie realizowanych w Projekcie prac.
 • Realizuje inne zadania wskazane przez Kierownika Projektu w zakresie wynikającym z realizowanego Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie geodezyjnym lub współpraca z ośrodkami powiatowymi lub specjalista GIS lub inne doświadczenie w pracy z danymi geodezyjnymi
 • Znajomość danych prowadzonych przez powiatowe ośrodki geodezyjne i kartograficzne
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych