Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139226

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • przygotowuje, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału, stanowiska resortu (w tym instrukcje) do dokumentów programowych i umów międzynarodowych w zakresie współpracy z wybranymi krajami: Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem, Kirgistanem, Tadżykistanem i Turkmenistanem, w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa oraz analizuje, gromadzi, przekazuje materiały i informacje z zakresu współpracy bilateralnej z ww. krajami Kierownictwu i odpowiednim komórkom MRiRW oraz na posiedzenia organów ds. współpracy bilateralnej;
 • prowadzi współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym opracowuje informacje o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa w zakresie spraw prowadzonych w wydziale, dokonuje ocen i analiz oraz przetwarza informacje;
 • przygotowuje, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału, organizację wizyt delegacji zagranicznych Kierownictwa i przedstawicieli MRiRW za granicą i ich odpowiedników w Polsce;
 • w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału uzgadnia, a w niektórych przypadkach inicjuje przygotowanie umów bilateralnych o ogólnych zasadach współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa oraz monitoruje ich realizację;
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi MRiRW, w tym gromadzi i prowadzi wymianę informacji, które mogą być przydatne przy wypracowywaniu stanowiska strony polskiej we współpracy bilateralnej wobec UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Rok stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (co najmniej poziom B2)
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień dotyczących gospodarek Ukrainy, Gruzji i wybranych krajów WNP, zwłaszcza w odniesieniu do sektora rolnego
 • Znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie: filologii lub stosunków międzynarodowych
 • 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym ze współpracą międzynarodową
 • Przeszkolenie z zakresu wystąpień publicznych
 • Znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu problematyki handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej