Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139572

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z wysiłkiem fizycznym i permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Praca na stanowisku wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję komputerową pism przychodzących i wychodzących, zgodnie z rzeczowym wykazem akt
 • Nadzoruje komputerowe stanowisko zastrzeżone oraz prowadzi rejestr spraw zastrzeżonych
 • Sporządza kserokopie i ewidencjonuje korespondencję przekazywaną poza Biuro PRM
 • Współpracuje z Kancelarią Ogólną KPRM
 • Rozdziela korespondencję zgodnie z dekretacją oraz udostępnia pracownikom Biura PRM przedakta spraw
 • Przechowuje akta spraw załatwionych, zakłada teczki aktowe i przekazuje je do Archiwum RM
 • Udziela pracownikom Kancelarii, ministerstw i urzędów centralnych oraz innym interesantom informacji w ramach posiadanego upoważnienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie umiejętności z zakresu pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, kreatywność, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie ze znajomości programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów EZD oraz obsługi kancelaryjnej korespondencji niejawnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym B1