Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139612

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu stanowiska Ministerstwa Finansów na posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli COREPER II zgodnie z agendą z zakresu punktów dotyczących zagadnień ekonomiczno-finansowych.
 • Współpracuje przy inicjowaniu, opracowaniu oraz aktualizacji zasad współpracy Ministerstwa Finansów z Parlamentem Europejskim w celu realizacji polskich priorytetów w odniesieniu do kwestii ekonomiczno-finansowych. Prowadzi merytoryczną obsługę Członków Kierownictwa w sprawach wynikających z kontaktów z Parlamentem Europejskim, posłami do Parlamentu Europejskiego, delegacjami narodowymi i grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim oraz koordynuje wszelkie kwestie merytoryczne i organizacyjne, wynikające z przedmiotowej kooperacji.
 • Uczestniczy w koordynowaniu procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, w przypadku konieczności opracowania stanowiska Ministerstwa Finansów na posiedzenia Rady Europejskiej, nieformalne szczyty szefów państw i rządów państw UE oraz Rady UE w zakresie kompetencji COREPER II.
 • Bierze udział w koordynowaniu wykonania rocznego planu prac Komisji Europejskiej w celu identyfikacji oraz opracowania priorytetów Ministerstwa Finansów.
 • Realizuje sprawy związane z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze polityki europejskiej lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość struktur i zasad funkcjonowania organów wspólnot europejskich
 • Znajomość zasad organizacji oraz działania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • Znajomość ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość struktury Ministerstwa Finansów