Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139602

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


- zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia WIOŚ
 • Rozpatruje merytorycznie skargi na działania kontrolne WIOŚ oraz wnioski o podjęcie interwencji, a także interpelacje poselskie kierowane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA)
 • Analizuje orzecznictwo wydawane przez WIOŚ i GIOŚ, a także orzecznictwo sądów administracyjnych oraz pełni nadzór nad jednolitością wydawanych orzeczeń
 • Sporządza sprawozdania, raporty, informacje i analizy z działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Opiniuje założenia do projektów ustaw oraz innych aktów prawnych, dokumentów programowych, analiz i ekspertyz w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, administracji lub prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki odpadami
 • Znajomość przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Kreatywność, komunikatywność, skrupulatność i zaangażowanie
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres