Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139529

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z częstym rezprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Realizuje działania wizerunkowe na rzecz służby cywilnej i Szefa Służby Cywilnej, w tym za pomocą narzędzi internetowych.
 • Przygotowuje i publikuje materiały w internetowym Serwisie Służby Cywilnej i mediach społecznościowych prowadzonych przez Departament oraz administruje ich treścią. Realizuje zadania redaktora BIP KPRM w zakresie wprowadzania informacji związanych z zadaniami Departamentu, których publikowanie jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa.
 • Podnosi kompetencje komunikacyjne członków korpusu służby cywilnej, m.in. poprzez promowanie w urzędach administracji publicznej zasad przyjaznej i skutecznej komunikacji oraz prostego języka.
 • Współpracuje przy realizacji działań wynikających z ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Służby Cywilnej.
 • Współorganizuje wydarzenia z udziałem Szefa Służby Cywilnej i kierownictwa komórki organizacyjnej oraz przygotowuje projekty pism, prezentacji, tez i wystąpień dla Szefa Służby Cywilnej, członków kierownictwa KPRM oraz kierownictwa komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia działań komunikacyjnych
 • Znajomość: podstawowych zasad funkcjonowania służby cywilnej, zasad prostego języka, funkcjonowania oraz obsługi social mediów, tworzenia treści internetowych
 • Kompetencje miękkie: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność
 • Posiadanie umiejętności obsługi komputera (MS Office)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi lub prostego języka
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym B2