Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139371

Warunki pracy


 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera 
 • Praca wymagająca kreatywności, samodzielności i inicjatywy
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej i trzeciej kondygnacji
 • winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak brak podjazdu na zewnątrz budynku, do pokonania 5 stopni
 • ciąg komunikacyjny (korytarz) o szerokości ok 1,5 metra
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych w Projekcie, w tym m.in.: przygotowaniu ogłoszeń o zamówieniu publicznym, specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, odpowiedzi na zapytania wykonawców, pism wysyłanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w zgodnie z procedurami wewnętrznymi GUGiK, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z Kodeksem cywilnym. Weryfikuje pod względem formalnym (prawnym i proceduralnym) projekty umów.
 • Reprezentuje Beneficjenta przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie zamówień realizowanych w ramach Projektu.
 • Monitoruje na bieżąco udzielanie zamówień, w szczególności pod względem terminowości ich realizacji.
 • Tworzy dokumentację postępowań, raporty i dokumenty sprawozdawcze oraz niezbędną korespondencję związaną z realizowanymi w ramach Projektu zamówieniami publicznymi, a po zakończeniu postępowania przekazuje pełną dokumentację do Biura Dyrektora Generalnego, w celu zapewnienia zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z procedurami wewnętrznymi.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji w celu zabezpieczenia poprawności formalnej dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania.
 • Realizuje inne zadania wskazane przez Kierownika Projektu w zakresie wynikającym z zadań realizowanych w Projekcie związanych z finansami.
 • Współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w administracji publicznej
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym