Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139104

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)
 • prowadzenie samochodu w celach służbowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów agentów obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe, jak również bierze udział w audytach przewoźników lotniczych AOC w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych, w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji oraz spełniania wymagań ustalonych dla wydania przez ULC właściwego certyfikatu.
 • Prowadzi ciągły nadzór nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatów agentów obsługi naziemnej AHAC w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji naziemnych w sposób bezpieczny i zgodny z przyjętymi standardami.
 • Wykonuje kontrole doraźne agentów obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe oraz przewoźników lotniczych AOC w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
 • Dokonuje oceny dokumentacji wykonawczej agentów obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania w materiały napędowe oraz przewoźników lotniczych AOC w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
 • Prowadzi sprawy związane ze zdarzeniami z udziałem materiałów niebezpiecznych, w tym prowadzi rejestr tych zdarzeń.
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zgód na wykonywanie lotów z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie statków powietrznych w tym prowadzi rejestr tych zgód.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w lotnictwie cywilnym
 • Szkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych kat 10
 • Przeszkolenie z technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego w szczególności z obszaru przewozu materiałów niebezpiecznych i obsługi naziemnej statków powietrznych.
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych kat 6
 • Szkolenie z technik audytowania - audytor wiodący
 • Uprawnienia ASI-DG
 • Dobra znajomość pakietu MS Office