Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139283

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • zagrożeniem korupcją

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • analizuje i ocenia przygotowywane w departamencie projekty decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące przedkładane Prezesowi PAA, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo atomowe
 • wszczyna postępowania administracyjne w sprawach związanych z działalnością departamentu, kompletuje dokumentację w sprawach i przygotowuje decyzje administracyjne w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
 • udziela informacji klientom w celu pomocy w interpretacji przepisów
 • przygotowuje projekty aktów prawnych w celu przystosowania przepisów krajowych do wymagań Unii Europejskiej
 • analizuje i ocenia z punktu widzenia zgodności z prawem administracyjnym, obowiązujące w departamencie procedury i instrukcje
 • pogłębia wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy - Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych
 • znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy - Prawo atomowe
 • znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej