Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139307

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • pracą w terenie
 • pracą w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych 
 • nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury)
 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi 
 • zagrożeniem korupcją
 • częstą obsługą klientów zewnętrznych
 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • uczestniczy w wyjazdach na miejsce zdarzenia radiacyjnego celem wykonania pomiarów radiometrycznych oraz identyfikacji materiałów promieniotwórczych będących przedmiotem zdarzenia, a także wspiera służby prowadzące działania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
 • uczestniczy w przygotowywaniu planów i procedur związanych z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
 • uczestniczy i przygotowuje ćwiczenia z zakresu postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego, w tym prowadzi pomiary radiometryczne
 • uczestniczy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji usług i dostawy sprzętu związanego z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
 • opiniuje oraz przygotowuje projekty aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • opiniuje raporty z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
 • udziela informacje podmiotom prywatnym i organom państwowym w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska, profilu technicznym, w obszarze zarządzania kryzysowego lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną radiologiczną lub bezpieczeństwem w zakresie usuwania skutków zdarzeń o charakterze CBRNe
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej
 • umiejętność wykonywania pomiarów radiometrycznych oraz znajomość technik pomiarowych promieniowania jonizującego
 • umiejętność stosowania środków ochrony osobistej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. C
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym