Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139262

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Praca w siedzibie urzędu, krajowe i zagraniczne delegacje służbowe.W trakcie delegacji warunki pracy mogą być zróżnicowane.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem w KG PSP systemu Koordynacji – opartego na poczcie elektronicznej mechanizmu międzyinstytucjonalnej wymiany informacji oraz prowadzenia konsultacji i wypracowywania stanowiska Polski w sprawach realizowanych na poziomie międzynarodowym. Identyfikuje właściwe komórki organizacyjne KG PSP / jednostki organizacyjne PSP / inne podmioty, które powinny otrzymać wpływające informacje i zapewnia koordynację między nimi. W przypadku wpłynięcia dokumentów wymagających zajęcia stanowiska przez KG PSP / Polskę, pracownik przygotowuje stanowisko, a w uzasadnionych przypadkach rozsyła je do uzgodnień do innych komórek organizacyjnych KG PSP, innych jednostek organizacyjnych PSP i pozostałych instytucji. Proponuje rozdzielnik konsultacji dokumentów. Argumentuje przełożonym uwzględnienie / nieuwzględnienie / modyfikację otrzymanego wkładu z innego biura / innego podmiotu. W ramach prac nad dokumentami, przygotowuje analizy stanu realizacji danej tematyki w kraju i za granicą.
 • Reprezentuje i publicznie występuje w imieniu KG PSP oraz Polski na forum organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych oraz podczas innych wydarzeń o charakterze krajowym i międzynarodowym. Samodzielnie przygotowuje instrukcje, prezentacje oraz inne wystąpienia w ramach przyznanego mandatu. Podczas wydarzeń nawiązuje relacje z partnerami zagranicznymi pod kątem realizacji interesów KG PSP / Polski. Pełni funkcję delegata krajowego dla grupy roboczej Rady UE ds. ochrony ludności (PROCIV)
 • Bierze udział w organizowaniu złożonych (do kilkuset osób) przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym w kraju i zagranicą (konferencji, szkoleń, warsztatów i ćwiczeń). Przygotowania mają charakter zarówno organizacyjny (zapewnienie i przygotowanie sal konferencyjnych, organizacja noclegów, posiłków, programu kulturalnego, opieka nad gośćmi) jak i merytoryczny (dobór wykładowców i gości, przygotowanie zaproszeń, agendy, przemówień, dokumentów roboczych i prezentacji, wykonywanie tłumaczeń).
 • Udziela odpowiedzi na pytania/prośby partnerów krajowych i zagranicznych (ankiety, materiały informacyjne, pomoc w pozyskiwaniu materiałów oraz nawiązywaniu kontaktów z ekspertami)
 • Sporządza bieżące i okresowe analizy, plany, informacje, rekomendacje i sprawozdania z zakresu współpracy PSP z organizacjami międzynarodowymi dla kierownictwa, innych komórek organizacyjnych KG PSP, ministerstw, KPRM oraz Sejmu i Senatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych co najmniej na poziomie EU CONFIDENTIAL lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętności redakcyjne
 • Wysoka kultura języka polskiego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w organizacji konferencji lub podobnych wydarzeń
 • Doświadczenie związane ze współpracą z partnerami zagranicznymi