Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139301

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy dokumentacji, w tym opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej oraz kart opisów stanowisk pracy niebedących członkami korpusu służby cywilnej,
 • Analizuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i opracowuje projekty referencji,
 • Współuczestniczy w dokonywaniu analizy i oceny wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz współuczestniczy w opracowywaniu projektów odpowiedzi,
 • Prowadzi gospodarkę materiałowo-sprzętową Wydziału,
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu procesu identyfikacji i analizy ryzyka oraz bierze udział w opracowywaniu dokumentacji w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Wydziale,
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie naborów na wolne stanowiska pracy w Wydziale,
 • Współuczestniczy w organizowaniu zajęć z zakresu doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby i pracy dla pracowników i policjantów Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego ;
 • Umiejętność: -stosowania prawa, -analitycznego myślenia, -pracy w zespole, -komunikatywność, -dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office;
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe