Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 138702

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej; współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy do szkód
 • opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego
 • przygotowuje i opracowuje opinie w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym, zjazdów, reklam i współpracuje z inwestorami urządzeń oraz Wydziałami Oddziału i urzędów państwowych oraz samorządowych
 • prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dot. administrowanej sieci dróg
 • uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwach w sprawach dot. zarządzanej przez Rejon sieci drogowej
 • przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. - link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej, lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego