Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139012

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


Nabór na zastępstwo!

Zakres zadań

 • Koordynuje i monitoruje działania Ministerstwa związane z udziałem w procesach decyzyjnych organizacji i międzynarodowych formatów współpracy, wyznacza cele i kierunki współpracy na forum międzynarodowym, analizuje współpracę międzynarodową w aspekcie kosztów - korzyści dla resortu, przygotowuje propozycje rozwiązań;
 • Koordynuje i monitoruje udział Ministerstwa w pracach międzynarodowych organizacji regionalnych, w tym: Międzynarodowego Forum Transportu (ITF), Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Rady Państw Morza Bałtyckiego, prowadzi prace w zakresie wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz koordynuje sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie działań Rady IMO, Zgromadzenia IMO oraz kandydatury Polski w wyborach do Rady IMO;
 • Koordynuje merytoryczne przygotowywanie zagranicznych podróży służbowych pod przewodnictwem członków Kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu Kierownictwa Ministerstwa w zakresie wielostronnej współpracy międzynarodowej, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami resortu, prowadzi działania w zakresie przygotowywania udziału Ministra w spotkaniach z ministrami oraz ambasadorami innych krajów, w zakresie międzynarodowej współpracy wielostronnej, przygotowuje materiały merytoryczne, sporządza protokoły i notatki z przebiegu rozmów, monitoruje wykonania ustaleń podjętych w wyniku tych spotkań;
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów umów międzynarodowych oraz innych aktów z zakresu wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz opiniuje projekty, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
 • Opracowuje materiały dotyczące międzynarodowej współpracy dwu i-wielostronnej na zapotrzebowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sejmu i Senatu i innych centralnych organów administracji państwowej, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami resortu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z problematyką międzynarodową, w tym dotyczącą organizacji międzynarodowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” (krajowe, UE i NATO) lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej
 • Ogólna wiedza z zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność wspólpracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe