Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139059

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zamówienia usług i urządzeń teleinformatycznych o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Opracowuje zestawienia kosztów oraz sporządza analizy finansowe wydatków związanych z usługami i urządzeniami teleinformatycznymi oraz przygotowuje na ich podstawie projekt planu wydatków na rok następny z wykorzystaniem kalkulacyjnego programu komputerowego,
 • Sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opis przedmiotu zamówienia, ustala wartość szacunkową zamówienia oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych,
 • Sporządza plany zakupów realizowanych w ramach zamówień publicznych na podstawie zapotrzebowania komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji z uwzględnieniem kategorii zamówień publicznych,
 • Analizuje dokumentację finansową pod względem zgodności zamawianych urządzeń i usług serwisowych oraz pozostałych usług łączności i informatyki z umowami, sprawdza otrzymywane faktury od kontrahentów zewnętrznych pod względem zgodności merytorycznej i finansowej,
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych z ponoszonych kosztów finansowych w zakresie zakupywanych i użytkowanych urządzeń i systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem kalkulacyjnego programu komputerowego,
 • Uczestniczy w okresowych i doraźnych inwentaryzacjach w zakresie zgodności stanu faktycznego środków trwałych z ewidencyjnym oraz kontrolach stanu ilościowego sprzętu stanowiącego rezerwę wydziału,
 • Analizuje i weryfikuje zapotrzebowanie na sprzęt łączności i informatyki oraz usługi teleinformatyczne pod względem zasadności ujęcia w planie budżetu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze rozliczeń finansowych
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych;
 • Umiejętność: obsługi kalkulacyjnych systemów komputerowych, sporządzania analiz finansowych, analizy i oceny,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z Prawa Zamówień Publicznych,