Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138043

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentów na posiedzenia komitetów i grup roboczych do spraw transportu drogowego Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz stosownie do potrzeb, innych organizacji międzynarodowych w zakresie transportu drogowego;
 • Przygotowuje i opiniuje projekty stanowisk Departamentu do projektów aktów prawnych opracowywanych w ramach Unii Europejskiej (UE), opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczących zasad wykonywania transportu drogowego oraz opiniuje inne dokumenty zewnętrzne;
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii oraz stanowisk bieżących spraw dotyczących funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego na potrzeby resortu;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem transportu drogowego, w tym na wystąpienia i zapytania poselskie i senatorskie RP oraz europarlamentarzystów;
 • Prowadzi sprawy związane z bieżącą współpracą z organizacjami przewoźników drogowych w zakresie spraw wynikających z udziału Departamentu w pracach instytucji UE;
 • Przygotowuje materiały i informacje dla Kierownictwa Ministerstwa oraz na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów;
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym w zakresie dotyczącym obsługi systemu Solvit przy rozpatrywaniu wniosków kierowanych do systemu w sprawach międzynarodowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz międzynarodowych przewozów drogowych na potrzeby własne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat procesu tworzenia aktów prawa w UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego i struktur UE
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe