Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138513

Warunki pracy


 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)
 • praca powyżej 4 godzin przed monitorem ekranowym

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi proces wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk, analizuje dokumenty pod względem zgodności z przepisami prawnymi i przygotowuje projekt decyzji w celu wydania decyzji wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk.
 • Uczestniczy w procesie związanym z wydaniem promesy zezwolenia i zezwolenia na założenie lotniska cywilnego, w celu wydania promesy zezwolenia na założenie lotniska cywilnego lub zezwolenia na założenie lotniska.
 • Tworzy i prowadzi bazy danych rejestru lotnisk i ewidencji lądowisk w formie elektronicznej i papierowej i nadzoruje dokumentację rejestracyjną lotnisk i ewidencyjną lądowisk w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Prezesa Urzędu.
 • Uczestniczy w procesie wpisu lotniska do rejestru lotnisk cywilnych i przygotowuje projekt decyzji w celu wydania decyzji wpisu lotniska do rejestru lotnisk.
 • Sprawdza w terenie zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji rejestracyjnej lotnisk oraz oznakowania przeszkód lotniczych o wysokości poniżej 100 m znajdujących się na terenie, na którym wyznaczono powierzchnie ograniczające znajdującym się poza granicą lotniska w celu potwierdzenia przestrzegania przepisów.
 • Przyjmuje i pełni nadzór nad poprawnością zgłoszeń i informacji dotyczących przeszkód lotniczych o wysokości poniżej 100 m nad poziomem otaczającego terenu lub wody, znajdujących się na terenie lotniska oraz na terenie, na którym wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody i przekazuje te zgłoszenia oraz informacje do ewidencji przeszkód lotniczych prowadzonej przez Departament Żeglugi Powietrznej.
 • Bierze udział w opiniowaniu instrukcji operacyjnych przewoźników lotniczych w zakresie kompetencji Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze lotnictwa
 • Przeszkolenie z technik audytowania – audytor wewnętrzny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń wykonawczych w części dotyczącej lotnisk i lądowisk
 • Znajomość z zakresu Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zagadnień dotyczących lotnisk i lądowisk
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją kartograficzną i techniczną
 • Znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie certyfikacji lotnisk
 • Prawo jazdy kat. B